Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Keien&Kiezels

1. Algemeen:

Keien&Kiezels is opgericht door Lucy de Groot (hierna ook wel te noemen: de coach) gevestigd te Roosendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57390924

Keien&Kiezels  richt zich op het coachen en begeleiden van ouders en kinderen in de leeftijd van  0 – 18 jaar, alsmede het organiseren van cursussen, workshops en themabijeenkomsten.

2. Verhindering:

Indien bij verhindering de afspraak of deelname aan een van de aangeboden activiteiten van Keien&Kiezels  tenminste 24 uren van tevoren wordt afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, per e-mail, per telefoon of door de voicemail in te spreken. Bij afzeggingen door ziekte is overleg mogelijk.

Keien&Kiezels is bevoegd activiteiten en afspraken te annuleren indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de afspraak onmogelijk is.

3. Tarieven:

De tarieven staan vermeld onder de pagina’s van de cursus op de website van Keien&Kiezels: www.keien&kiezels.nl of zijn op te vragen bij Keien&Kiezels. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek. Hiervoor wordt het gangbare uurtarief gerekend.

Voor verslaglegging en observatie rekent Keien&Kiezels het gangbare uurtarief.

Keien&Kiezels houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overgelegd.

4. Betalingsvoorwaarden:

Coaching wordt maandelijks achteraf gefactureerd. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Keien&Kiezels.

Cursussen, massages, themabijeenkomsten en workshops worden vooraf betaald.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Keien&Kiezels een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan zijn verplichting voldoet, is Keien&Kiezels gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €15,00 per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Keien&Kiezels zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Keien&Kiezels gerechtigd verdere activiteiten op te schorten, totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Aansprakelijkheid:

Voor lichamelijke en psychische klachten raadt Keien&Kiezels u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

Het advies van Keien&Kiezels is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

Keien&Kiezels sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Keien&Kiezels, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Keien&Kiezels.

Regels en afspraken omtrent kindercoaching:

6. Vertrouwelijkheid:

Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

7. Begeleiding van kinderen t/m 17 jaar:

Keien&Kiezels is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders schriftelijk akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien zij beiden gezaghebbend zijn, van beide ouders verplicht.

Er is geen officiële wachtruimte binnen ons centrum. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.

De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.

Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouder om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt.

8. Observaties:

Op verzoek van de ouder bezoekt de coach de school van het kind  of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging.

9. Verslag:

Op verzoek van de ouder kan een schriftelijk verslag voor derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Keien&Kiezels zelf gemaakt.